برای جدا کردن عمل دید هر چشم از دیگری از استریوسکوپ استفاده می شود